Opbrengsten

JONG doet mee! in cijfers!

1

Missie & Visie

10

Gemeenten

16

ADVIEZEN

9

regionale bijeenkomsten met per keer 60-80 deelnemers

1

Regionale conferentie
over de Big Five

1

Bijeenkomst
wethouders H10

4

Onderzoeken

3

 leuke uitjes

6

aangesloten jongerenraden

7

Onze adviezen van de afgelopen 5 jaar

2020

Advies huisvesting

Het aantal dakloze jongeren (18-30 jaar) is tussen 2009 en 2018 verdriedubbeld. Een groot deel van deze jongeren heeft vroeger jeugdhulp gehad. JONG doet mee! wil dat er meer kamers en zelfstandige woningen komen voor jongeren uit de jeugdhulp.

2019

Advies Inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering

JONG doet mee! heeft een advies uitgebracht over de inkoopvoorwaarden van de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Advies No show

Er zijn lange wachtlijsten in de gespecialiseerde jeugdhulp en de doorstroom stagneert, met name bij de GGZ. Een van de dingen die instellingen kunnen doen is het terugbrengen van de no show, jongeren die niet op een afspraak komen.

2018

Advies Zelfbeschadiging en zelfmoord

Veel jongeren beschadigen zichzelf en zelfmoord onder jongeren neemt toe. JONG doet mee! vindt het belangrijk dat beide onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt en dat hulpverleners en artsen beter leren omgaan met jongeren die hiermee te maken hebben.

Advies Toegang

Jongeren die hulp zoeken kunnen die niet altijd vinden of durven er niet heen te gaan. JONG doet mee! vindt het belangrijk dat jongeren goede informatie krijgen over jeugdhulp.

Advies Schulden

JONG doet mee! is blij met de aandacht voor schuldenproblematiek bij de gemeente Den Haag maar we vinden dat er nog meer gedaan kan worden in de aanpak en preventie van schulden bij jongeren uit de jeugdhulp.

Advies Communicatie met jongeren

Voor het vinden van de juiste hulp, onderwijs en werk is heldere communicatie met jongeren heel belangrijk.  We hebben 10 tips opgesteld samen met de gemeente Den Haag voor goed communiceren met jongeren die moeite hebben met lezen.

2017

Advies aan politieke partijen verkiezingen

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 hebben we onze wensen voor de verbetering van de jeugdhulp in 10 aanbevelingen geformuleerd en aan alle politieke partijen in regio Haaglanden gestuurd.

Advies Inkoopvoorwaarden

Onze wensen en aanbevelingen aan gemeenten ten aanzien van de inkoop van jeugdzorg in 2017.

2016

Advies Top 5 onderwijs

De jongerenraden van verschillende instellingen hebben aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van de verbetering van het onderwijs voor jongeren in de jeugdhulp.

Advies 18-/18+

Op basis van de aanbevelingen die JONG doet mee! in samenwerking met de jeugdombudsman heeft geformuleerd, heeft de Cliëntenraad Sociaal Domein dit advies uitgebracht over de aansluiting jeugdhulp 18-/18+.

Advies Privacy en dossiers

In dit advies doen we aanbevelingen hoe om te gaan met persoonlijke gesprekken, dossiers, klachten en andere privacygevoelige zaken van jongeren in de jeugdhulp.

Advies Participatie van jongeren in de jeugdhulp

Jongeren in de jeugdhulp willen meedenken, meepraten en meebeslissen over hun eigen hulp en die voor hun gezin, over het beleid van de instelling waar zij hulp krijgen, het beleid van de gemeente en regio waar zij wonen en de inkoop. In dit advies onze wensen om op alle niveaus te participeren.

Advies Kwaliteit van de hulp

Jongeren uit de jeugdhulp vinden 7 thema’s belangrijk om de kwaliteit van de hulp te meten.

2015

Advies 16+ hulp

Een advies om te zorgen dat jongeren goed en tijdig voorbereid worden op hun zelfstandigheid. De grens ligt niet bij 18, maar bij het moment dat zij, eventueel met ondersteuning, voor zichzelf kunnen zorgen.  En als verdere hulp nodig is, zorg dan voor een concreet plan en nauw contact met de hulpverlener.

Advies Inkoopvoorwaarden

Onze wensen en aanbevelingen aan gemeenten ten aanzien van de inkoop van jeugdzorg in 2015.

Advies Regionale clientparticipatie jeugd Haaglanden na 2015

Advies uitgebracht naar aanleiding van de de behoefte en wensen van jongeren met ervaring in de jeugdzorg en de projectleiders transitie jeugdzorg en/of beleidsmedewerkers jeugd van de samenwerkende gemeenten in Haaglanden.

Onderzoeken

2016

Adviesrapport knelpunten aansluiting 18-18+ in Haaglanden (totale rapport)

Conclusies en aanbevelingen

JONG doet mee! en de Jeugdombudsman Den Haag hebben bij 12 zorgaanbieders die hulp bieden aan jongeren van 16 tot 23 jaar geïnventariseerd of zij problemen hebben met de aansluiting van de hulp voor jongeren van 18 jaar. basis van de onderzoeksresultaten en de reactie van de jongeren zijn er conclusies getrokken en doen wij aanbevelingen.

2015

Adviesrapport onderzoek
mystery guests

Verschillende jongeren van JONG doet mee! hebben als mystery guest een bezoek gebracht aan een wijkteam, CJG of JIP in verschillende gemeenten in Haaglanden. Jongeren hebben onderzocht hoe jongeren die hulp zoeken in een bepaalde gemeente door verschillende organisaties worden geholpen.

Adviesrapport onderzoek
Hulp vinden via internet

Vanuit het perspectief van een jongere die op zoek is naar hulp in de regio Haaglanden heeft JONG doet mee! onderzoek gedaan naar de informatievoorziening op websites van gemeenten. Met aanbevelingen voor verbetering.

Blog jeugd­ombuds­man Yvette Nass

“Voor mijn werk zijn de verhalen en ervaringen van de jongeren essentieel”.

Nog lang niet alle jongeren in Den Haag kunnen of durven op te komen voor hun rechten. Ook hebben ze niet altijd inspraak in zaken die hen aangaan. Dit komt omdat ze vaak niet weten hoe en met wie ze hun vraag, klacht of probleem kunnen bespreken. Dit moet beter. Als jeugdombudsman ondersteun ik jongeren hierin en JONG doet mee! helpt daarbij.

Alle Haagse kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers kunnen bij mij als jeugdombudsman terecht met hun onopgeloste klachten en vragen over de gemeente, jeugdhulp of onderwijs. Ik doe dit onafhankelijk en onpartijdig. Daar waar ik kan ga ik – samen met mijn team – met de klacht aan de gang en verhelp ik de klacht. JONG doet mee! hielp mee om de zichtbaarheid van de jeugdombudsman te vergroten via folders, posters en de eigen website.  Daardoor weten Haagse jongeren de jeugdombudsman steeds beter te vinden. 

In veel gevallen verwijs ik jongeren door of bemiddel ik bij het vinden van een snelle oplossing voor het probleem. Ook help ik klachten voorkomen door knelpunten en structurele problemen binnen de jeugdzorg te signaleren en hierover gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente en jeugdhulpinstellingen. Verder doe ik onderzoek op eigen initiatief op brede thema’s, zoals de knelpunten in de aansluiting van 18- naar 18+ in de regio Haaglanden. Met als doel dat alle jongeren in Den Haag een stem hebben in zaken die hen aangaan, ze tijdig de hulp krijgen die ze nodig hebben en de gemeentelijke jeugdzorg wordt verbeterd.

Voor mijn werk zijn de verhalen en ervaringen vanuit de jongeren zelf essentieel. Om te horen wat er onder hen speelt, praat ik daarom veel met jongeren. Ik ga zoveel mogelijk naar ze toe op scholen, jongerenraden etc. om te horen welke knelpunten zij ervaren, wat al goed gaat en wat nog beter kan. 

JONG doet mee! is heel belangrijk, omdat het platform veel ervaring heeft met jeugdhulp in de regio. Ze zijn dus een belangrijke kennisbron, klankbord en netwerkpartner. Zo werkten Jong doet mee! en de jeugdombudsman samen in het rapport knelpunten aansluiting 18+/18-, adviseerde JONG doet mee! de jeugdombudsman over haar folder, posters en website en wordt de Jeugdombudsman uitgenodigd voor de bijeenkomsten van JONG doet mee!.

JONG doet mee! komt al vijf jaar voor jongeren op en geeft een stem aan jongeren. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan jongerenparticipatie in de regio Haaglanden. Jong doet mee door JONG doet mee! en dat is zeker een felicitatie waard. Op naar het vervolg op een mooie samenwerking! 

Wil je meer weten over de jeugdombudsman? Ga dan naar www.jeugdombudsmandenhaag.nl.

“JONG doet mee! is een belangrijke kennisbron, klankbord en netwerkpartner”